เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวาริชภูมิ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลวาริชภูมิเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการและมีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2562

 

พันธกิจ

  • ธำรงไว้ ซึ่งมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
  • บุคลากรจะต้องให้บริการเพื่อเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
  • สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดี
  • สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี

ค่านิยม (values):

ดูแลด้วยความใส่ใจและให้บริการดุจญาติมิตร

 

จุดเน้น

 เน้นบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย บุคลากรสุขภาพดี มีพฤติกรรมบริการที่ดี

อำนาจหน้าที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ

1 .จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2 .ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3 .กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพี้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4 .ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5 .พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขต พี้นที่อำเภอ
6 .ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลวาริชภูมิ