ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลตามภาระกิจ Function based 8 ตัวชี้วัด

1.1 ร้อยละความสำเร็จขององค์กรพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลมีคะแนน ร้อยละ60 ขึ้นไป(NSO)


1.2 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยบริการ พยาบาลผู้คลอดที่มารดาคลอดปกติมีการ ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพและทารก แรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป(LR/PCU)


1.3 ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการ สุขภาพที่ทีการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูด้วย นมแม่และมีผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวตามเกณฑ์(PCU)


1.4 ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการ สุขภาพในชุมชนที่มีการจัดระบบการประเมิน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ตามเกณฑ์(PCU)


1.5 ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการ สุขภาพที่ดำเนินงานตามระบบการดูแล แบบประคับประครองตามเกณฑ์(NSO/ Palliative Care)


1.6 ระดับความสำเร็จของสถานบริการ สุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลการดูแล ต่อเนื่องของสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์(NSO)


1.7 ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการ ที่มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้(PCU)


1.8 ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการ สุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรพยาบาล (2P Safety) ผ่านเกณฑ์(NSO)