ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

Read more

ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือฯ

Read more

ขออนุญาตจัดทำประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตจัดทำประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read more

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2561 ฉบับที่ 3

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม

Read more

ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์

โรงพยาบาลวาริชภูมิได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เตือนอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้น

Read more

โรคไข้เลือดออก อันตรายแต่ป้องกันได้

โรคไข้เลือดออก อันตรายแต่ป้องกันได้ กันไว้ ดีกว่าแก้ โรคไข้เลือดออก อันตรายแต่ป้องกันได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มีน้ำฝนขังตามภาชนะต่างๆ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประชาชนควรเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัด ด้วยการป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง นอนในห้องที่มีมุ้งลวด กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์

Read more

8 ห้าม 3 มี 3 ขอ

กรม สบส. แนะสถานพยาบาลทุกแห่งยึดหลัก “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ป้องกันการกระทำผิดกฎหมา กรม สบส. แนะสถานพยาบาลทุกแห่งยึดหลัก “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

Read more

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แพทย์แนะวิธีสังเกตอาการ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” หากรู้เร็ว รักษาทัน กรมการแพทย์ชี้ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเอแอลเอส”  มีอาการเตือนกล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็กลงเรื่อย ๆ พูดลำบาก กลืนลำบาก หายใจติดขัดและหอบเหนื่อยจากการหายใจไม่เพียงพอ หากพบสัญญาณเตือนดังกล่าว  ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาให้เร็วที่สุด                 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า

Read more

กรมอนามัย หนุนคนไทยกินไข่

กรมอนามัย หนุนคนไทยกินไข่ – ดื่มนมจืด แหล่งโปรตีน แคลเซียม ช่วยสร้างส่วนสูงเด็กไทย สูงวัยลดเสี่ยงกระดูกพรุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคนไทยทุกกลุ่มวัยกินไข่ได้วันละฟอง และดื่มนมจืดวันละ 1 – 2 แก้ว เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียมที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างพลังงาน สร้างความแข็งแรงและส่วนสูงกับเด็กไทย และลดภาวะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

Read more